Ön jelenleg itt tartózkodik:  Cimkék - "ügyvéd"

Miért Pécs?

                   M6-M60 autópálya   Pécs 2010 óta immáron autópálya kapcsolattal is rendelkezik, ennek köszönhetően a fővárosból Pécsre érkezőknek a menetidő körülbelül 45 perccel rövidült le.     Zsolnay Negyed   Az Európa Kulturális Fővárosa program egyik legjelentősebb fejlesztése volt a Zsolnay gyár rossz állapotában lévő épületeinek újjászületése. A gyár átköltözött a keleti épületrészekbe, a szabadon maradt területeken olyan kulturális-művészeti negyed jött létre, mint pl. a pirogránit udvar, és a különbféle múzeumok, így a rózsaszín kiállítás, zsolnay kiállítások. Megtekinthető a közeli Zsolnay Mauzóleum is.     Kikapcsolódási lehetőségek   Példaként említhetném a Mecsextrém…

Tovább

Tisztelt Ügyfeleim, leendő Ügyfeleim!

Tájékoztatom Önöket, hogy ügyfélfogadásra kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően tudok sort keríteni. Időpontot foglalni telefonon a 06 72 950-241-es telefonszámon, valamint a 06 20 243-55-31-es telefononszámon, személyesen a 7632 Pécs, Nagy Imre út 46. fszt. 2. szám alatti irodámban, továbbá a dr.vajtazsolt@gmail.com e-mail címen lehetséges.

Tovább

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok. Középiskolai tanulmányaimat a pécsi Leőwey Klára Gimnázium általános tagozatán végeztem 2002-től 2006-ig. Ezt követően felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karára, amelyre jogász hallgatóként jártam 2006-2011-ig. Az államvizsgák sikeres elvégzése után, ügyvédjelöltként helyezkedtem el 2011. szeptembertől 2013 januárjáig Pécsett, dr. Pallos Dénes ügyvédnél, a Pallos ügyvédi Irodában, egyidejűleg a budapesti székhelyű, de pécsi fiókteleppel rendelkező PARA Kft. felszámoló szervezetnél is munkát végeztem. 2013. januárjától 2015. júliusáig dr. Fekete Tünde pécsi ügyvédnél, adótanácsadónál a dr. Fekete Tünde Ügyvédi Irodában dolgoztam ügyvédjelöltként. 2012. szeptemberétől 2014. májusáig tartott a Pécsi Tudományegyetem Állam…

Tovább

Ügyvédi munkadíj, árak

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdése szerint ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás szabad megállapodás tárgya. A megbízási díjban a felek szabadon állapodhatnak meg. A felek kiköthetnek költségátalányt is (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 30. § (1) bekezdése).  A megbízást írásba kell foglalni megbízási szerződésként, kivéve, ha tanácsadásról van szó. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 29. § (1) - (2) bekezdése). Az ügyvédnek kötelessége tisztességes díjakat megállapítani az ügyvédi hivatás etikai szabályairól…

Tovább

Csereszerződések

Csere esetén dolgok tulajdonjogának, más jogoknak, vagy követeléseknek kölcsönös átruházásáról van szó, azonban ennél a szerződés típusnál az adásvétel szabályait kell alkalmazni. A csereszerződést tehát az adásvételi szerződéstől az különbözteti meg, hogy a tulajdonjog átruházásáért ellenszolgáltatásként a vevő nem vételárat fizet, hanem viszont tulajdonjog átruházását vállalja. A kölcsönös tulajdon-átruházásból következően ezért a szerződés alanyaira mindkét oldalon az eladót, illetve vevőt megillető jogokat és kötelezettségeket együttesen kell alkalmazni. (Ptk. 6:234. §)  

Tovább

Házassági vagyonjogi szerződés

A házasulandó felek (vagyis a házasság megkötése előtt), és a házastársak a házasságuk alatt fennálló vagyonjogi rendszert szerződéssel szabályozhatják a házassági életközösség fennállása alatti időre. Célszerű belefoglalni a szerződésbe a szerződés előtti vagyon, házasság fennállása alatt  szerzett vagyon, a szerződés létrejötte és a házasság megkötése közötti vagyon sorsát.  Ennél a szerződésnél is figyelembe kell venni a Ptk. Különös részének szerződésekre vonatkozó és a családjogi könyvben taláható szabályait, azonban a felek, ha azt a törvény nem tiltja eltérhetnek a speciális és az általános szabályoktól is. Kógens szabály, hogy a szerződést írásba kell foglalni és közjegyzőnek hitelesítenie, vagy ügyvédnek ellenjegyeznie kell. Harmadik…

Tovább

Öröklési szerződés

Az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében örökösévé nevezi, a másik fél köteles a tartás, életjáradék, gondozás teljesítésére. A végrendelettel szemben ez egy kétoldalú jogügylet, amely a felek megegyezésével jön létre. Az öröklési szerződés szerepe kettős. Egyrészről tartalmilag tartási szerződés, formailag viszont végrendelet. (Ptk. 7:48. §- 7: 52.§). Öröklési szerződésnél ingatlan esetében elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az illetékes Földhivatal, tehát az öröklési szerződést be kell mutatni a Földhivatalnak.  

Tovább

Követelés, tartozás behajtása, fizetési meghagyás (fmh)

Amennyiben valamely személynek követelése keletkezik egy másik személlyel szemben, akkor célszerű először egy ügyvéd által megfogalmazott felszólító levelet küldeni neki rövid határidő tűzésével. Amennyiben nem teljesít, akkor vagy a bírósághoz lehet fordulni, vagy fizetési meghagyás útján juthatunk a követelésünkhöz. 1 millió Forint (2018. január 1. napjáig) alatti kizárólag pénzfizetésre irányuló követelésnél fizetési meghagyásnak kell megelőznie a polgári peres eljárást. A fizetési meghagyást papír alapon vagy elektronikus úton kell előterjeszteni a közjegyző irányába. A fizetési meghagyás eljárás díja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 45. § (1) a) pontja szerint a követelés 3 %-a, de legalább 8.000,- Ft,…

Tovább

képviselet csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolásban

A felszámolási eljárás célja az adós (legjellemzőbben cégek, de ide tartozik például az alapítvány, egyesület is) jogutód nélküli megszüntetése. Amennyiben céggel szemben van fennálló követelésünk akkor a következőképpen lehet felszámolási eljárást kezdeményezni, vagyis a bíróság megállapítja az adós fizetésképtelenségét, ha: - az adós gazdasági társaság szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő húsz napon belül nem rendezte vagy azt nem kifogásolta, és az ezt követően kapott írásbeli fizetési felszólításra sem egyenlítette ki, vagy - az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban (fmh) megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem teljesítette, vagy - az adóssal szemben lefolytatott…

Tovább

Társasházak képviselete

A társasházi törvény rendelkezései szerint, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke jogosult a társasház fekvése szerinti földhivatalnál jelzálogjog bejegyzését kezdeményezni, annak a lakástulajdonossal szemben, akinek több, mint három hónapja lejárt közös költség vagy más tartozása halmozódott fel, ha erre a társasház szervezeti és működési szabályzata feljogosítja. A társasház a követelést fizetési meghagyás vagy peres úton is érvényesítheti. Társasház alapító okiratát és annak módosítását az illetékes Földhivatalhoz be kell nyújtani.  

Tovább

Házassági bontóperek (válás)

A Ptk. részletesen szól a házasság felbontásának anyagi jogi szabályairól. A házasság felbontása a Csjt. szabályaival gyakorlatilag megegyezően a feldúltsági elvet követi. A házastársak egyező akaratnyilvánításán alapuló és a megegyezést mellőző bontás szabályait a mainál élesebben különbözteti meg. nem megegyezéses a bontás, ha az egyik házasfél kéri a házasság felbontását, a másik pedig ellenzi azt, és akkor sem, ha mindketten kérik (vagy egyik kéri, másik nem ellenzi) a bontást, de valamelyikük nem kívánja mellőzni a házasság megromlására vezető okok és körülmények vizsgálatát, vagy nem tudnak megállapodni a felek a járulékos kérdésekben, amelyekben megegyezésük az egyező akaratnyilvánításon alapuló bontás feltétele. Az…

Tovább

Képviselet polgári perekben

Vállalom ügyfelem képviseletét meghatalmazott, pártfogó, jogi segítő ügyvédként polgári, közigazgatási, munkaügyi, és végrehajtási perekben egyaránt. A polgári per tárgyalása első fokon az új Pp. szerint alapesetben a Törvényszék, kivételes esetben pl.: személyi állapotot érintő perek (válás, válóper, szülői felügyelettel kapcsolatos perek stb., a Járásbíróság hatáskörébe tartozik. Másodfokon a Törvényszék, vagy az Ítélőtáblának van hatásköre, kivételes esetekben a Kúriának. Felülvizsgálat esetén a Kúria jár el. Perújításnál pedig a korábbi elsőfokú bíróság kizárólagosan illetékes. Ebbe a témakörbe tartoznak a teljesség igényén nélkül a következő perek: kártérítési perek, (felelősség szerződésen kívül okozott kárért, szerződésszegésből eredő kár), dologi jogi perek (tulajdonjogi perek, elbirtoklás, közös…

Tovább

Öröklési jog

Az öröklés az ember vagyonában halála esetén bekövetkező egyetemes jogutódlás. Az öröklés kizárólag az emberhez, mint természetes személyhez kapcsolódó jogi változás, jogi személyek vagyonában történő jogutódlás nem öröklés. Az öröklést a tulajdonos halála mint jogi tény váltja ki Az öröklési igény tulajdoni igény, ezért elévülésről nem beszélhetünk, ezzel szemben a kötelesrészi igény kötelmi igény, amely öt év alatt elévül. A modern jogrendszerek biztosítják az örökhagyó végintézkedési szabadságát. Ebből következik, hogy az öröklés rendjét az örökhagyó végintézkedése határozza meg. Törvényes öröklés akkor jön szóba, ha a végrendelet nem meríti ki a hagyatékot.  A végrendelet egyoldalú jognyilatkozat, szemben az öröklési szerződéssel, amely…

Tovább

Védelem büntetőügyben

Ügyfeleim megbízásából eljárok büntetőügyekben meghatalmazott, kirendelt, pártfogú ügyvédként mind a nyomozati, mind a bírósági szakban, mind a végrehajtás során is. A büntetőeljárás három fő szakaszra bontható: a nyomozási szak, a közbenső eljárás és a bírósági eljárás. A nyomozási szak a felderítéssel indul célja a tettes személyének kiderítése, ezt követi a vizsgálati szakasz, amelyben a nyomozó hatóság összegyűjti a bizonyítékokat, és kényszerintézkedéseket is alkalmazhat. A közbenső eljárás a nyomozási szak és a bírósági eljárás között helyezkedik el, a vádemelés során a nyomozó hatóság vádemelési javaslata után az ügyészség arról dönt, hogy a bírósági eljáráshoz elegendő bizonyíték gyűlt e össze. Ezután következik…

Tovább

Szabálysértési eljárásban képviselet

A társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekményeket nevezzük szabálysértésnek.  

Tovább

Parkolással kapcsolatos ügyek

Parkolási ügyekkel kapcsolatban vállalom ügyfeleim képviseletét az alábbiakban: - parkolási bírság, közterület felügyelet által kiszabott bírság elleni jogorvoslat előterjesztése, - fizetési kedvezmények igénybevétele, - polgári peres és nemperes eljárásban képviselet, a perre a parkolás helye szerinti bíróság is illetékes. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról a BIOKOM Kft. honlapján érhető el. A parkolási bírság (várakozási díj és pótdíjfizetés) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint egy év alatt évül el.  

Tovább

Bemutatkozás

Dr. Vajta Zsolt ügyvéd, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász vagyok.

Szakterületeim

Ebben a menüpontban szakterületeimről részletesen tájékozódhat.

Miért Pécs?

Pécs, Baranya Megye székhelye, a kultúra városa.